Bab 3 Set

3.2b Set Semesta
1.      Set semesta ialah set yang mengandungi semua unsur yang menjadi bahan perbincangan.
2.      Set semesta diwakilkan dengan menggunakan symbol, ξ.

Contoh:
Diberi set semesta, ξ = {nombor bulat kurang daripada 9}, A = {nombor perdana} dan B = {gandaan bagi 4}.
      (a)  Senaraikan semua unsur bagi set A dan set B.
      (b)  Lukiskan gambar rajah Venn untuk mewakilkan hubungan antara set-set yang berikut.
(i)    ξ dan A
(ii) ξ, A dan B

Penyelesaian:
(a)  ξ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
A= {2, 3, 5, 7}
B= {4, 8}

(b)(i)

(b)(ii)