Bab 13 Garf Fungsi II

2.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah

2.3.1 Menentukan kedudukan suatu titik relative kepada graf y= ax + b
1.Apabila y = ax + b, titik terletak pada garis.
2.Apabila y < ax + b, titik terletak di sebelah bawah garis.
3.Apabila y > ax + b, titik terletak di sebelah atas garis.


2.3.2 Mengenal pasti rantau yang memuaskan ketaksamaan linear serentak.
1.      Garis putus-putus ‘----’ dilukis apabila semua titik pada garis adalah tidak termasuk dalam rantau yang mewakili ketaksamaan itu, contohnya y > ax + b atau y < a atau x > a.
2.      Garis penuh ‘ ___’ dilukis apabila semua titik pada garis adalah termasukdalam rantau yang mewakili ketaksamaan itu, contohnya yax + b atau y ≤  a atau xa.

3.      Gambar rajah di bawah menunjukkan rantau-rantau yang mewakili ketaksamaan masing-masing.