Bab 15 Matriks


4.8 Penyelesaian Persamaan Linear Serentak dengan Kaedah Matriks
1.      Dua persamaan linear serentak  boleh ditulis dalam bentuk persamaan matriks.

Sebagai contoh, dalam persamaan linear serentak:
ax+ by = c
dx+ ey = f

boleh ditulis dalam format persamaan matriks seperti berikut:
( a b c d )( x y )=( e f ),

Di mana a, b, c, d, e dan fadalah pemalar manakala x dan y adalah anu.


Contoh 1:
Tuliskan persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks.
y– 6x – 19 = 0
2y + 3x + 22 = 0

Penyelesaian:
– 6x + y = 19
3x + 2y = – 22
Persamaan matriks ialah:
( 6 1 3 2 )( x y )=( 19 22 )


2.      Persamaan matriks dalam bentuk ( a b c d )( x y )=( e f ) dapat diselesaikan bagi anu x dan y seperti berikut.
(a)  Katakan A=( a b c d ) dan cari A-1.
(b)  Darabkan kedua-dua belah persamaan dengan A-1.
A 1 ( a b c d )( x y )= A 1 ( e f )
(c)  A 1 A( x y )= A 1 ( e f )              I( x y )= A 1 ( e f )          A 1 A=I=( 1 0 0 1 )              ( x y )= A 1 ( e f )              ( x y )= 1 adbc ( d b c a )( e f )

Contoh 2:
Selesaikan persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks.
2x = 5 – 3y
7x = 1 – 5y

Penyelesaian:
2x + 3y = 5
7x + 5y = 1 
( 2 3 7 5 )( x y )=( 5 1 ) Tulis persamaan serentak dalam bentuk matriks.
Katakan A=( 2 3 7 5 ) A 1 = 1 adbc ( d b c a ) A 1 = 1 1021 ( 5 3 7 2 ) A 1 = 1 11 ( 5 3 7 2 )

( x y )= 1 11 ( 5 3 7 2 )( 5 1 ) ( x y )= A 1 ( e f )
( x y )= 1 11 ( 5×5+( 3 )×1 7×5+2×1 ) ( x y )= 1 11 ( 22 33 ) ( x y )=( 22 11 33 11 )=( 2 3 ) x=2, y=3.