Bab 7 Statistik


7.2 Sukatan Serakan (Bahagian 2)

7.2b
Julat antara Kuartil 2

(C) Julat antara Kuartil untuk Data Terkumpul (dengan Selang Kelas)
Julat antara kuartil bagi data terkumpul boleh ditentukan melalui

Kaedah 1 (guna jadual kekerapan longgokan) atau Kaedah 2 (ogif).


Kuartil pertama, k 1 = L 1 + ( 1 4 N F 1 f k 1 ) C Kuartil ketiga, k 3 = L 3 + ( 3 4 N F 3 f k 3 ) C  

*Rumus-rumus ini diubahsuai daripada rumus median.
 

Contoh 1:
Jadual yang berikut menunjukkan taburan markah yang diperoleh sekumpulan pelajar tingkatan 4 dalam satu ujian matematik.

Anggarkan julat antara kuartil.

Penyelesaian:
Kaedah 1: Melalui Jadual Kekerapan Longgokan

Langkah 1:
Kuartil pertama, k1 = cerapan ke- ¼ (60)
= cerapan ke-15
Kuartil ketiga, k3 = cerapan ke- ¾ (60)
 = cerapan ke- 45Langkah 2:
Kuartil pertama, k 1 = L 1 + ( 1 4 N F 1 f k 1 ) C = 39.5 + ( 15 12 20 ) 10 = 39.5 + 1.5 = 41

Langkah 3:
Kuartil ketiga, k 3 = L 3 + ( 3 4 N F 3 f k 3 ) C = 49.5 + ( 45 32 16 ) 10 = 49.5 + 8.125 = 57.625

Langkah 4:
Julat antara kuartil
= kuartil ketiga – Kuartil pertama
= k3k1
= 57.625 – 41
= 16.625