Bab 7 Statistik

7.2 Sukatan Serakan (Bahagian 2)

7.2b Julat antara Kuartil 2
(C) Julat antara Kuartil untuk Data Terkumpul (dengan Selang Kelas)

Julat antara kuartil bagi data terkumpul boleh ditentukan melalui Kaedah 1 (guna jadual kekerapan longgokan) atau Kaedah2 (ogif).

Kuartil pertama,  k 1 = L 1 +( 1 4 N F 1 f k 1 )C Kuartil ketiga,  k 3 = L 3 +( 3 4 N F 3 f k 3 )C  

*Rumus-rumus ini diubahsuai daripada rumus median.Contoh 1:
Jadual yang berikut menunjukkan taburan markah yang diperoleh sekumpulan pelajar tingkatan 4 dalam satu ujian matematik.

Markah
Kekerapan
20 – 29
4
30 – 39
8
40 – 49
20
50 – 59
16
60 – 69
9
70 – 79
3

Anggarkan julat antara kuartil.

Penyelesaian:
Kaedah 1: Melalui Jadual Kekerapan Longgokan

Langkah 1:
Kuartil pertama, k1 = cerapan ke- ¼ (60)
                             = cerapan ke-15
Kuartil ketiga, k3 = cerapan ke- ¾ (60)
                          = cerapan ke- 45

Markah
Kekerapan
Kekerapan
longgokan
20 – 29
4
4
30 – 39
8
12
40 – 49
20
32  (k1 terletak di sini)
50 – 59
16
48 (k3 terletak di sini)
60 – 69
9
57
70 – 79
3
60

Langkah 2:
Kuartil pertama,  k 1 = L 1 +( 1 4 N F 1 f k 1 )C                              =39.5+( 1512 20 )10                              =39.5+1.5                              =41

Langkah 3:
Kuartil ketiga,  k 3 = L 3 +( 3 4 N F 3 f k 3 )C                                =49.5+( 4532 16 )10                                =49.5+8.125                                =57.625  

Langkah 4:
Julat antara kuartil
= kuartil ketiga – Kuartil pertama
= k3k1
= 57.625 – 41
= 16.625