Bab 9 Trigonometri II

9.3 Trigonometri II, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 1:

Dalam rajah di atas, cari nilai tan θ.

Penyelesaian:
Dalam ∆ ABC, guna Teori Pythagoras,
AC= 1 2 + 1 2 = 2  cm tanθ= CD AC tanθ= 1 2


Soalan 2:


Dalam rajah di atas, ABCE ialah satu segiempat tepat and titik  D terletak pada garis lurus EC. Diberi bahawa DC = 5 cm dan AE = 4cm, cari nilai kos θ.

Penyelesaian:
AD= DC = 5cm

Dalam ∆ AED, guna Teori Pythagoras,
ED= 5 2 4 2 =3cm kosθ=cosADE 90 <θ< 180 (sukuanII),  kosθ adalah negatif kosθ= ED AD kosθ= 3 5


Soalan 3:


Dalam rajah di atas, PMR ialah garis lurus, M ialah titik tengah bagi garis PR. Diberi bahawa QR = 12cm dan sin y = 0.6, cari nilai tan xo.

Penyelesaian:
Dalam ∆ QMR,
sin yo= 0.6
sin y = QR QM = 6 10  
Diberi QR= 12cm
Maka QM = 10 × 2 = 20cm
Dalam ∆ QMR, guna Teori Pythagoras,

MR= 20 2 12 2 =16cm PR=16×2=32cm Oleh itu tan x = QR PR = 12 32 = 3 8