Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.4 Persamaan yang Melibatkan Logaritma

Kaedah:
1. Bagi dua logaritma yang sama asas, jika loga m = loga n, maka m = n . 
2. Menukar logaritma kepada bentuk index, jika loga m = n, maka m = an.

Contoh 1:
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) log3 2 + log3 (x + 5) = log3 (3x 1) 
(b) log2 8 x 3 = log2 (2x 1) 
(c) 3 logx 2 + 2 logx 4 logx 256 = −1 


Penyelesaian: