Bab 19 Taburan Kebarangkalian

8.2b Taburan Normal Piawai
1.      Suatu pembolehubah rawak normal X ~ N (µσ2 ) boleh dipiawaikan dan ditulis sebagai
      Z ~ N (0, 1)  dengan min 0 dan varians 1.
2.      Ciri-ciri sifir taburan normal piawai, N (0, 1) adalah seperti berikut:

Kes 1


P(Z > a) adalah luas rantau berlorek dalam rajah di atas.


Kes 2


P(–∞ < Z> ∞) = 1


Kes 3


P(Z > 0) = P(Z < 0) = 0.5


Kes 4

P(Z > a) = P(Z < –a)