Bab 13 Hukum Linear

2.2 Penggunaan Hukum Linear Kepada Fungsi Tak Linear

Menukar persamaan Tak Linear kepada Bentuk Linear
1.      Suatu fungsi tak linear yang melibatkan pembolehubah x dan y boleh ditukarkan kepada bentuk linear melalui persamaan Y= mX + c, dengan X dan Y ialah fungsi x dan y masing-masing atau kedua-duanya.


    Y = mX + c ialah persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik
    dengan m = kecerunan garis lurus
      c = pintasan-Y


2.      Bagi hubungan tak linear, graf yang diperoleh apabila y diplotkan melawan x merupakan satu lengkung.

3.      Untuk mendapatkan satu graf garis lurus, langkah-langkah yang berikut boleh diambil.
      (i)     Tukar persamaan tak linear kepada bentuk linear Y= mX + c.
Misalnya:
Persamaan tak linear;
y=ax+ b x , a, b pemalar, ditukar kepada bentuk linear:
xy= a (x2) + b
dengan Y = xy , m =a, X = x2 dan c = b
      (ii)   Dengan menggunakan skala yang sesuai, plot graf Y(xy) melawan X (x2), maka satu graf garis lurus diperoleh.

4.      Pemalar-pemalar a dan b boleh ditentukan daripada kecerunan dan pintasan-Y graf garis lurus yang diperoleh. Bagi contoh di atas;
a= kecerunan garis lurus
b = pintasan-Y