7.3.4 Statistik, SPM Praktis (Kertas 1)


Soalan 7:
Satu set data mengandungi dua belas nombor positif.
Diberi bahawa Σ ( x x ¯ ) 2 =600 dan Σ x 2 =1032.
Cari
(a) varians
(b) min

Penyelesaian:
(a)
Varians= Σ ( x x ¯ ) 2 N             = 600 12             =50

(b)
Varians= Σ x 2 N ( x ¯ ) 2         50= 1032 12 ( x ¯ ) 2      ( x ¯ ) 2 =8650             =36            x ¯ =36Soalan 8 (2 markah):
Jadual menunjukkan maklumat tentang suatu set data.

Jadual

Nyatakan
(a) nilai p jika m = 20,
(b) nilai q jika p = 2.5.

Penyelesaian:
(a)
Sisihan piawai baharu = sisihan piawai asal × p
20 = 5 × p
p = 4

(b)
Median baharu = [median asal × p] + 1
q = 2p × 1
q = 2(2.5) + 1
q = 5 + 1
q = 6Soalan 9 (3 markah):
Jadual menunjukkan taburan skor yang diperolehi sekumpulan murid dalam suatu pertandingan.

Jadual

(a)
 Nyatakan nilai minimum bagi x jika skor mod ialah 4.
(b) Cari min skor bagi taburan itu jika x = 1.
 
Penyelesaian:
(a)
Nilai minimum bagi x = 8

(b)
Min = 1( 3 )+2( 6 )+3( 7 )+4( 1 )+5( 1 ) 3+6+7+1+1 = 45 18 =2.5