2.5.9 Graf Fungsi, SPM Practis (Kertas 2)


Soalan 14 (12 markah):
(a) Lengkapkan Jadual 12 di ruang jawapan, bagi persamaan y = –x2 + 2x + 10 dengan menulis nilai-nilai y apabila x = –1 dan x = 2.

(b)
Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi-y, lukis graf y = –x2 + 2x + 10 untuk –3.5 ≤ x ≤ 4.

(c)
Daripada graf di 12(b), cari
(i) nilai y apabila x = –1.5,
(ii) nilai positif x apabila y = 8.2.

(d)
Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf di 12(b) untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan 7 – x = x2 untuk –3.5 ≤ x ≤ 4.
Nyatakan nilai-nilai x ini.

Jawapan:


Penyelesaian:
(a)
y = –x2 + 2x + 10
Apabila x = –1
y = –(–1)2 + 2(–1) + 10
y = –1 – 2 + 10
y = 7

Apabila x = 2
y = –(2)2 + 2(2) + 10
y = –4 + 4 + 10
y = 10

(b)(c)
Dari graf
(i) Apabila x = –1.5; y = 4.6
(ii) Apabila y = 8.2; x = 2.7

(d)
y = –x2 + 2x + 10 ……. (1)
0 = –x2x + 7 ………. (2)
(1) – (2): y = 3x + 3 Dari graf, nilai-nilai x ialah –3.2 dan 2.2.


2.5.8 Graf Fungsi, SPM Practis (Kertas 2)


Soalan 13 (12 markah):
(a) Lengkapkan Jadual 2 di ruang jawapan, bagi persamaan y = –x3 + 4x + 10 dengan menulis nilai-nilai y apabila x = –2 dan x = 1.5.

(b)
Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi-y, lukis graf y = –x3 + 4x + 10 untuk –3 ≤ x ≤ 4.

(c)
Daripada graf di 12(b), cari
(i) nilai y apabila x = –2.5,
(ii) nilai positif x apabila y = 4.

(d)
Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf di 12(b) untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan x3 – 14x + 5 = 0 untuk –3 ≤ x ≤ 4.
Nyatakan nilai-nilai x ini.

Jawapan:Penyelesaian:
(a)
y = –x3 + 4x + 10
Apabila x = –2
y = –(–2)3 + 4(–2) + 10
y = 8 – 8 + 10
y = 10

Apabila x = 1.5
y = –(1.5)3 + 4(1.5) + 10
y = –3.375 + 6 + 10
y = 12.625

(b)(c) Dari graf
(i) Apabila x = –2.5; y = 16
(ii) Apabila y = 4; x = 2.5

(d)
x3 – 14x + 5 = 0
x3 + 14x – 5 = 0
x3 + (4x + 10x) + (10 – 15) = 0
x3 + 4x + 10 = –10x + 15
Maka, y = –10x + 15


Dari graf, nilai-nilai x ialah 0.35 dan 3.5.


2.5.7 Graf Fungsi, SPM Practis (Kertas 2)


Soalan 12 (12 markah):
(a) Lengkapkan Jadual 2 di ruang jawapan, bagi persamaan y= 30 x dengan menulis nilai-nilai y apabila x = 2 dan x = 5.

(b)
Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis graf y= 30 x  untuk 0x7.  

(c)
Daripada graf di 12(b), cari
(i) nilai y apabila x = 2.6,
(ii) nilai x apabila y = 17.5.

(d)
Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf di 12(b) untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan 30 x =5x+30 untuk 0x7.
Nyatakan nilai-nilai x ini.

Jawapan:


Penyelesaian:
(a)(b)(c)
Dari graf
(i) Apabila x = 2.6; y = 11.5
(ii) Apabila y = 17.5; x = 1.7

(d)
Diberi, 30 x =5x+30   y=5x+30 Dari graf; x=1.25 dan 4.752.5.6 Graf Fungsi, SPM Practis (Kertas 2)


Soalan 11:
(a) Lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan y = x3 – 13x + 18 dengan menulis nilai-nilai y apabila x = –2 dan x = 3.

(b)  Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis graf y = x3 – 13x + 18 untuk –4 ≤ x ≤ 4 dan 0 ≤ y ≤ 40.

(c) Dari graf, cari
(i) nilai y apabila x = –1.5,
(ii) nilai x apabila y = 25.

(d) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan x3 – 11x – 2 = 0 untuk –4 ≤ x ≤ 4 dan 0 ≤ y ≤ 40.

Jawapan:Penyelesaian:
(a)
y = x3 – 13x + 18   

apabila x = –2,
y = (–2)3 – 13(–2) + 18
   = –8 + 26 + 18
   = 36

apabila x = 3,
y = (3)3 – 13(3) + 18
   = 27 – 39 + 18
   = 6

(b)(c)
(i) Dari graf, apabila x = –1.5, y = 34.
(ii) Dari graf, apabila y = 25, x = –3.25, –0.55 dan 3.85.

(d)
y = x3 – 13x + 18 ----- (1)
0 = x3 – 11x – 2 ----- (2)
(1) – (2) : y = –2x + 20

Garis lurus yang sesuai ialah y = –2x + 20.
Menentukan koordinat-x bagi titik-titik persilangan antara lengkungan y = x3 – 13x + 18 dan garis lurus y = –2x + 20.


Dari graf, x = –3.2, –0.2 dan 3.4.

2.5.4 Graf Fungsi, SPM Practis (Soalan Panjang)


Soalan 7:
Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketidaksamaan yx – 2, y > –3x + 6 dan y ≤ 4.

Jawapan:


Penyelesaian:Soalan 8:
Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketidaksamaan y > x – 2, y ≤ –x + 6 dan x ≥ 1.

Jawapan:


Penyelesaian:Soalan 9 (3 markah):
Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan y ≥ –3x + 6, y > x + 1 dan y ≤ 5.

Jawapan:


Penyelesaian:

Bab 13 Garf Fungsi II

2.1 Graf Fungsi (Bahagian 1)

(A) Melukis graf fungsi
1.      Langkah-langkah berikut diambil untuk melukis sebuah graf fungsi yang diberikan.
Langkah 1: Membina satu jadual nilai bagi fungsi yang diberikan.
Langkah 2: Memilih skala yang sesuai bagi paksi-x dan paksi-y, jika ia tidak diberikan.
Langkah 3: Plotkan titik-titik dan melengkapkan graf dengan menyertai titik-titik itu.
Langkah 4: Melabelkan graf.

Bab 13 Garf Fungsi II

2.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah

2.3.1 Menentukan kedudukan suatu titik relative kepada graf y= ax + b
1.Apabila y = ax + b, titik terletak pada garis.
2.Apabila y < ax + b, titik terletak di sebelah bawah garis.
3.Apabila y > ax + b, titik terletak di sebelah atas garis.


2.3.2 Mengenal pasti rantau yang memuaskan ketaksamaan linear serentak.
1.      Garis putus-putus ‘----’ dilukis apabila semua titik pada garis adalah tidak termasuk dalam rantau yang mewakili ketaksamaan itu, contohnya y > ax + b atau y < a atau x > a.
2.      Garis penuh ‘ ___’ dilukis apabila semua titik pada garis adalah termasukdalam rantau yang mewakili ketaksamaan itu, contohnya yax + b atau y ≤  a atau xa.

3.      Gambar rajah di bawah menunjukkan rantau-rantau yang mewakili ketaksamaan masing-masing.

Bab 13 Garf Fungsi II

2.3.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah  (Contoh Soalan)

Soalan 1:
Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan y ≥ –x + 10, y > x dan y < 9.
Jawapan:
Penyelesaian:
1.      Rantau yang mewakili ketaksamaan y ≥ –x + 10 adalah rantau yang terletak pada serta di sebelahatas garis y = –x + 10.
2.      Rantau yang mewakili ketaksamaan y > x adalah rantau yang terletak di sebelah atas garis y = x. Oleh kerana symbol ketaksamaan “>” digunakan, maka semua titik pada garis y = x adalah dikecualikan dalam rantau. Akibatnya, y = x dilukis dengan satu garis putus-putus.
3.      Rantau yang mewakili ketaksamaan y < 9 adalah rantau yang terletak di sebelah bawahgaris y = 9 yang dilukis dengan garis putus-putus.
Soalan 2:
Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan y ≥ –2x + 10, y ≤ 10 dan x < 5.
Jawapan:

Penyelesaian:
1.      Rantau yang mewakili ketaksamaan yax + cadalah rantau yang terletak pada serta di sebelah atas garis y = ax + c.
2.      Dalam soalan ini, pintasan-y, c = 10, pintasan-x ialah 5.
3.      Rantau yang mewakili ketaksamaan y ≥ –2x + 10 adalah rantau yang terletak pada serta di sebelah atasgaris y = –2x + 10.
4.      Rantau yang mewakili ketaksamaan y ≤ 10 adalah rantau yang terletak pada serta di sebelah bawah garis y = 10.
5.      Rantau yang mewakili ketaksamaan x < 5 terletak pada sebelah kiri garis x = 5 yang dilukis dengan garis putus-putus.


Bab 13 Garf Fungsi II


Soalan 3:
(a)  Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai dan y bagi persamaan y = –x+ 3x + 1.


Hitung nilai r dan nilai s.
 
(b)  Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Dengan menggunakan skala 2cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis graf y = –x3 + 3x + 1 for –3 ≤ x ≤ 4 dan –51 ≤ y ≤ 19.
 
(c)  Daripada graf anda, cari
(i) nilai y apabila x = 2.8,
(ii) nilai x apabila y = 30.
 
(d)  Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan –x3 + 13x – 9 = 0 bagi –3 ≤ x ≤ 4 dan –51 ≤ y ≤ 19.


Penyelesaian:
(a)
= –x3 + 3+ 1 
apabila = –1,
= – (–1)3 + 3(–1) + 1
  = 1 – 3 + 1 = –1
apabila = 3,
= – (3)3 + 3(3) + 1 = –17
 
(b)


(c)
(i) Dari graf, apabila x = 2.8, y = 15
(ii) Dari graf, apabila y = 30, x = 3.5

(d)
= –x3 + 3+ 1 ----- (1)
x3+ 13x – 9 = 0 ----- (2)
= –x3 + 3+ 1 ----- (1)
0 = –x+ 13x – 9 ------ (2) ← (Menyusun semula (2))
(1)  – (2) : y = –10x + 10
Garis lurus yang sesuai ialah y = –10x + 10.
Menentukan koordinat-x bagi titik-titik persilangan antara lengkungan y = –x+ 3x + 1 dan garis lurus y = –10x + 10. 
 
x
0
4
y = 10x + 10
10
–30

Dari graf, x = 0.7, 3.25.


Soalan 4:
(a) Lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan y = x3 – 4x – 10 dengan menulis nilai-nilai y apabila x = –1 dan x = 3.

(b) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Dengan menggunakan skala 2cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi-y, lukis graf y = x3 – 4x – 10 untuk –3 ≤ x ≤ 4 dan –25 ≤ y ≤ 38.

(c) Dari graf, cari,
(i) nilai y apabila x = 2.2,
(ii) nilai x apabila y = 15.

(d) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan x3 – 12x – 5 = 0 untuk –3 ≤ x ≤ 4 dan –25 ≤ y ≤ 38.

Jawapan:


Penyelesaian:

(a)
y = x3 – 4x – 10  
Apabila x = –1,
y = (–1)3 – 4(–1) – 10
= –7

Apabila x = 3,
y = (3)3 – 4(3) – 10
= 5

(b)


(c)
(i) Dari graf, apabila x = 2.2, y = –8
(ii) Dari graf, apabila y = 15, x = 3.4

(d)
y = x3 – 4x – 10 ----- (1)
0 = x3 – 12x – 5 ----- (2)
(1) – (2) : y = 8x 5
Garis lurus yang sesuai ialah y = 8x5.

Menentukan koordinat-x bagi titik-titik persilangan antara lengkungan y = x3 – 4x – 10 dan garis lurus y = 8x –5.

x
0
2
y = 8x 5
–5
–11
Dari graf, x = –0.45, 3.7.