SPM 2016 Matematik (Kertas Ramalan)

Bahagian A
 (52 markah)
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1.      Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set E, set F dan set G dengan keadaan set semesta ξ = E F G .
Pada rajah di ruang jawapan , lorekkan
( a )   E   ' G ' ( b )   ( E F ) '   G '                                                     
[3 markah]

Jawapan:

Jawapan dan penyelesaian:
(a)(b)2.      Hitung nilai x dan nilai y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut:
            x + 6 y = 12 2 3 x + 2 y = 6
[4 markah]
Jawapan dan penyelesaian:
x + 6 y = 12 x = 12 6 y ( 1 ) 2 3 x + 2 y = 6 ( × 3 ) 2 x + 6 y = 18 ( ÷ 2 ) x + 3 y = 9 ( 2 )

Gantikan (1) ke dalam (2),
12 – 6y + 3y = 9
–3y = –3
y = 1

Gantikan y = 1 ke dalam (1),
x = 12 – 6(1)
x = 6


3.
Rajah 1
Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat sama ABCD dan segitiga bersudut tegak PQR yang mempunyai luas yang sama.
Berdasarkan maklumat tersebut, cari nilai x.
Seterusnya, cari perimeter, dalam cm, bagi segi empat sama ABCD.                         [4 markah]

Jawapan dan penyelesaian:
( 3 x + 2 ) 2 = 1 2 ( 4 x + 8 ) 4 x 9 x 2 + 12 x + 4 = 8 x 2 + 16 x x 2 4 x + 4 = 0 ( x 2 ) ( x 2 ) = 0 x = 2

Perimeter segi empat sama ABCD
= (3x + 2) × 4
= [3(2) + 2] × 4
= 32cm