Bab 7 Statistik

7.2 Sukatan Serakan (Bahagian 1)

7.2b Julat antara Kuartil 1
(A) Julat antara Kuartil untuk Data Tak Terkumpul


Contoh 1:
Cari julat antara kuartil bagi setiap set data yang berikut.
(a) 7, 5, 1, 3, 6, 11, 8
(b) 12, 4, 6, 18, 9, 16, 2, 14

Penyelesaian:
(a)
Susun semula data mengikut tertib menaik.
1        3        5        6        7        8        11
          ↑                  ↑                  ↑
      kuartil          median          kuartil
pertama                               ketiga

Julat antara kuartil
= kuartil ketiga – Kuartil pertama
= 8 – 3
= 5

(b)
2        4    ⁞    6        9    ⁞    12        14    ⁞     16        18
                ↑                   ↑                       ↑
             kuartil          median               kuartil
       pertama                                    ketiga

Julat antara kuartil
= kuartil ketiga – Kuartil pertama
= 14+16 2 4+6 2  
= 15 – 5
= 10


(B) Julat antara Kuartil untuk Data Terkumpul (tanpa Selang Kelas)

Contoh 2:
Jadual yang berikut menunjukkan taburan markah yang diperoleh sekumpulan pelajar tingkatan 4 dalam satu ujian sains.

Markah
1
2
3
4
5
Bilangan pelajar
4
7
5
2
6

Tentukan julat antara kuartil bagi taburan itu.

Penyelesaian:
Kuartil pertama, k1 = cerapan ke- ¼ (24)
                               = cerapan ke- 6
                               = 2

Kuartil ketiga, k3 = cerapan ke- ¾ (24)
                               = cerapan ke- 18
                               = 4

Markah
kekerapan
Kekerapan
longgokan
1
4
4
2
7
11 (k1 terletak di sini)
3
5
16
4
2
18 (k3 terletak di sini)
5
6
24

Julat antara kuartil
= kuartil ketiga – Kuartil pertama
= k3k1
= 4 – 2
= 2