Bab 8 Bulatan III


Soalan 5:


Dalam rajah di atas, PAQ ialah tangen kepada bulatan ABCD di titik A. AEC dan BED ialah garis lurus. Nilai bagi y ialah
 
Penyelesaian:
ABD = ∠ACD = 40o
ACB = ∠PAB = 60o
= 180– ∠ACB – ∠CBD – ∠ABD
= 180– 60o – 25o– 40o = 55oSoalan 6:


Dalam rajah di atas, KPL ialah tangen kepada bulatan PQRS di titik P. Nilai bagi x ialah
 
Penyelesaian:
PQS = ∠SPL= 55o
SPQ = 180– 30o – 55o= 95o
Dalam sisi empat kitaran,
SPQ + ∠SRQ = 180o
95o+ xo = 180o
x = 85oSoalan 7:


Dalam rajah di atas, APB ialah tangen kepada bulatan PQR di titik P. QRB ialah garis lurus.
Nilai bagi x ialah
 
Penyelesaian:
PQR = ∠RPB= 45o
QPR = (180– 45o) ÷ 2 = 67.5o
PQR + ∠BPQ + xo = 180o
45o+ (67.5o + 45o) + xo = 180o
x = 22.5oSoalan 8:
 

Rajah di atas menunjukkan dua bulatan berpusat di O dan V. AB ialah tangen sepunya kepada bulatan-bulatan itu. OPRV ialah garis lurus. Panjang PR, dalam cm, ialah

Penyelesaian:


cos 86 o = O M O V 0.070 = 1 O V O V = 1 0.070 O V = 14.29 c m P R = 14.29 5 4 = 5.29 c m