Bab 8 Sukatan Membulat

8.5 Sukatan Membulat, SPM Praktis (Kertas 2)
Soalan 2:
Rajah di bawah menunjukkan dua bulatan. Bulatan yang lebih besar berpusat A dan berjejari 20 cm. Bulatan yang lebih kecil berpusat B dan berjejari 12 cm. Kedua-dua bulata bersentuh di titik  R. Garis lurus PQ ialah tangen sepunya kepada kedua –dua bulatan itu di titik P dan titik Q.


[Guna p = 3.142]
Diberi bahawa PAR = q radians,
(a) tunjukkan bahawa q = 1.32 ( kepada dua tempat perpuluhan),                                                    
(b) hitung panjang, dalam cm, lengkok minor QR,                                                    
(c) hitung luas, dalam cm2, kawasan berlorek.

Penyelesaian:
(a)
Dalam BSA cosθ= 8 32 = 1 4       θ=1.32 rad (2 t.p.)  

(b)
QBR = 3.142 – 1.32 = 1.822 rad
Panjang lengkok minor QR
= 12 × 1.822
= 21.86 cm

(c)
PQ= 32 2 8 2 =30.98 cm

Luas kawasan berlorek
= Luas trapezium PQBA– Luas sektor QBR – Luas sektor PAR
= (12 + 20) (30.98) – (12)2 (1.822) – (20)2(1.32) 
= 495.68 – 131.18 – 264
= 100.5 cm2