Bab 5 Garis Lurus


[adinserter block="3"]
5.5 Garis Selari (Bhg 2)

(B) Persamaan Garis Selari
Langkah-langkah berikut diambil untuk mencari persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan selari dengan garis lurus yang lain:

Langkah 1
:
Menyusun persamaan garis lurus dalam bentuk y = mx + c.

Langkah 2: Cari kecerunan garis lurus daripada persamaan garis lurus yang selari dengannya.

Langkah 3: Gantikan nilai kecerunan, m, koordinat-x dan koordinat-y bagi titik yang diberi ke dalam persamaan y = mx + c untuk mencari nilai pintasan-y, c.

Langkah 4: Tulis persamaan garis lurus dalam bentuk y = mx + c.


Contoh 2:
Cari persamaan bagi garis lurus yang melalui titik (–8, 2) dan selari dengan garis lurus
4y + 3x = 12.

Penyelesaian:
4 y + 3 x = 12 4 y = 3 x + 12 y = 3 4 x + 3 m = 3 4

Pada (8,2),  gantikan m= 3 4 , x=8y=2 ke dalam: y=mx+c 2= 3 4 ( 8 )+c c=26 c=4  Persamaan garis lurus ialah y= 3 4 x4.


2.5.6 SPM Praktis (Soalan Panjang)


Soalan 12 (5 markah):
Rajah menunjukkan dua garis selari, POQ dan RMS dilukis pada suatu satah Cartes.

Rajah

Cari
(a) persamaan garis lurus RMS,
(b) pintasan-x bagi garis lurus MN.


Penyelesaian:
(a)
m RMS = m POQ    = 10 20    = 1 2 Pada titik ( 4, 6 ) y 1 =m x 1 +c 6= 1 2 ( 4 )+c 6=2+c c=8 Maka, persamaan garis lurus RMS y= 1 2 x+8


(b)
Apabila y=0, 1 2 x+8=0 1 2 x=8 x=16 Pintasan-x bagi garis lurus MN ialah 16.


2.5.5 SPM Praktis (Soalan Panjang)


Soalan 10 (6 markah):
Rajah menunjukkan dua garis lurus, JK dan LM, dilukis pada suatu satah Cartes.
Garis lurus KM adalah selari dengan paksi-x.

Rajah

Cari
(a) persamaan garis lurus KM,
(b) persamaan garis lurus LM,
(c) nilai bagi k.Penyelesaian:
(a)

Persamaan garis lurus KM ialah y = 3

(b)
Diberi persamaan JK: 2y=4x+3 y=2x+ 3 2 Oleh itu,  m JK =2 m LM = m JK =2 y=mx+c Pada M( 5, 3 ) 3=2( 5 )+c 3=10+c c=7  Persamaan garis lurus LM ialah y=2x7.


(c)

Gantikan ( k,0 ) ke dalam y=2x7 0=2( k )7 7=2k k= 7 2Soalan 11 (5 markah):
Rajah 4 menunjukkan segi empat selari yang dilukis pada suatu satah Cartes yang mewakili kedudukan rumah Rahman, sekolah, pawagam dan kedai.


Diberi bahawa skala ialah 1 unit : 1 km.
(a) Hitung jarak, dalam km, di antara rumah Rahman dan sekolah.
(b) Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan sekolah ke pawagam.

Penyelesaian:
(a)
2y = 3x + 15
Apabila y = 0
3x + 15 = 0
3x = –15
x = –5

Rumah Rahman = (–5, 0)
Sekolah = (3, 0)

Jarak di antara rumah Rahman dan sekolah
= 3 – (– 5)
= 8 unit
= 8 km

(b)
2y=3x+15 y= 3 2 x+ 15 2 Maka m= 3 2 Pada titik ( 3, 0 ),  y 1 =m x 1 +c 0= 3 2 ( 3 )+c 9 2 +c=0 c= 9 2 Maka persamaan garis lurus y= 3 2 x 9 2 2y=3x9


2.5.5 Graf Fungsi, SPM Practis (Kertas 2)


Soalan 10:
(a) Lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan y = 8 – 3x – 2x2 dengan menulis nilai-nilai y apabila x = –4 dan x = 2.

(b) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Dengan menggunakan skala 2cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis graf y = 5 – 8x – 2x2 untuk –5 ≤ x ≤ 3 dan –27 ≤ y ≤ 9.

(c) Dari graf, cari
(i) nilai y apabila x = –2.5,
(ii) nilai positif x apabila y = 16.

(d) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan 8 – 3x – 2x2 = 0 untuk –5 ≤ x ≤ 3 dan –27 ≤ y ≤ 9.

Jawapan:

x
–5
–4
–3.5
–2
–1
0
1
2
3
y
–27
r
–6
6
9
8
3
s
–19
Hitung nilai r dan nilai s.


Penyelesaian:
(a)
y = 8 – 3x – 2x2  
Apabila x = –4,
r = 8 – 3(–4) – 2 (–4)2
= 8 + 12 – 32 = –12

Apabila x = 2,
s = 8 – 3(2) – 2(2)2
= 8 – 6 – 8 = –6

(b)(c)
(i) Dari graf, apabila x = 2.5, y = 2.5
(ii) Dari graf, apabila y = 16, nilai positif x = 2.8

(d)
y = 8 – 3x – 2x2 ----- (1)
0 = 5 – 8x – 2x2  ----- (2)
(1) – (2) : y = 3 + 5xy = 5x +3
Garis lurus yang sesuai ialah y = 5x +3.

Menentukan koordinat-x bagi titik-titik persilangan antara lengkungan y = 8 – 3x – 2x2 dan garis lurus y = 5x +3.

x
–5
0
y = 5x + 3
22
3
Dari graf, x = –4.5, 0.55.

5.7.4 Garis Lurus, SPM Praktis (Soalan Panjang)


Soalan 8:


Rajah di atas menunjukkan dua garis lurus bersilang pada titik (0 , -2). Cari
(a) nilai bagi b
(b) pintasan-x bagi garis lurus XY jika kecerunan XY adalah 2.
(c) persamaan bagi garis lurus XY.


Penyelesaian:
(a)
Nilai bagi b
= 2 unit + 3 unit
= 5 unit
= –5

(b) Diberi m=2,c=2 Pada pintasan-xy=0 0=2x+( 2 ) 0=2x2 2x=2 x=1 Oleh itu, pintasan-x bagi garis lurus XY=1.

(c) Gantikan m=2 dan (0,2) ke dalam y=mx+c y=2x+( 2 ) y=2x2 Maka persamman garis lurus XY ialah y=2x2Soalan 9:


Rajah di atas menunjukkan garis lurus PMQ bersilang dengan garis lurus PNR pada N. Diberi OQ = OR dan M ialah titik tengah garis lurus PQ. Cari
(a) koordinat P
(b) nilai bagi m dan n.


Penyelesaian:
(a) Diberi M ialah titik tengah PQ koordinat-x bagi P=0 Untuk koordinat-y bagi P, y+0 2 =3 y=6 Koordinat bagi P=( 0,6 ).

(b) 0+4 2 =m 2m=4 m=2 Kecerunan PR = 60 0( 4 ) = 6 4 = 3 2 Pada titik N( n,4 ) guna  y 1 =m x 1 +c 4= 3 2 n+6 8=3n+12 3n=4 n= 4 3

5.7.3 Garis Lurus, SPM Praktis (Soalan Panjang)Soalan 6:
 Dalam rajah di atas, O ialah asalan pada satah Cartesan. AOB ialah garis lurus dan OA = AC. Cari
(a)  Koordinat bagi titik C.
(b)  nilai h.
(c)  persamaan BC.Penyelesaian:
(a)   
Koordinat bagi titik C = –3 × 2 = –6
Oleh itu, koordinat bagi titik C = (–6, 0).

(b) Kecerunan AO= kecerunan OB 0( 4 ) 0( 3 ) = h0 60 4 3 = h 6 h=8

(c) Kecerunan BC= 80 6( 6 ) = 8 12 = 2 3 Pada titik C( 6,0 ), 0= 2 3 ( 6 )+c c=4 Persamaan BC ialah, y= 2 3 x+4Soalan 7:


Rajah di atas menunjukkan sebuah segi empat selari.  MP dan NO selari dengan paksi-y. Diberi jarak bagi MZ ialah 4 unit. Cari
(a)  nilai p dan q.
(b)  persamaan bagi garis lurus MN,Penyelesaian:
(a) Garis NO selari dengan paksi-y, maka,p=2 MP= 3 2 + 4 2   = 9+16   = 25   =5 NO=MP=5 unit q=75=2


(b) Titik O=( 2,2 ) Kecerunan PO= 20 20 =1 Kecerunan MN=kecerunan PO=1 y 1 =m x 1 +c 7=1( 2 )+c c=5 Persamaan garis lurus MN ialah y=x+5

Bab 5 Garis Lurus


5.6.2 Garis Lurus, SPM Praktis (Soalan Pendek)

Soalan 6:
Rajah di bawah menunjukkan suatu garis lurus RS dengan persamaan 3y = –px– 12, dengan p sebagai pemalar.


Diberi bahawa OR: OS = 3 : 2.
Cari nilai p.

Penyelesaian:
Kaedah 1:
Gantikan = –6 dan y = 0 ke dalam 3y = –px– 12:
3(0) = –p (–6) – 12
0 = 6p – 12
–6p = –12
p = 2

Kaedah 2:
OR: OS = 3 : 2
OR OS = 3 2 6 OS = 3 2 OS=6× 2 3 =4 units
Koordinat titik = (0, –4)
Kecerunan garis lurus RS = 4 6 = 2 3  

Diberi 3= –px – 12
Menyusun semula persamaan dalam bentuk y = mx+ c
y= p 3 x4 Kecerunan garis lurus RS= P 3 P 3 = 2 3   P=2Soalan 7:

Rajah di atas menunjukkan dua garis lurus, KL dan LM, pada satah Cartesan. Jarak KL ialah 10 unit dan kecerunan bagi LM ialah 2. Cari pintasan-x bagi LM.

Penyelesaian:


Katakan koordinat titik ialah = (0, 2).
Guna rumus Pythagoras,
 LN = √102 – 62 = 8
Titik L = (0, 2 + 8) = (0, 10)
pintasan-y bagi LM = 10


Guna rumus kecerunan, m= pintasan-y pintasan-x 2=( 10 pintasan-x ) pintasan-x bagi LM= 10 2 =5


Bab 5 Garis Lurus


5.5 Garis Selari (Bhg 1)

(A) Kecerunan Garis Selari
1.   Dua garis adalah selari jika kecerunannya adalah sama.
Jika PQ // RS,
maka mPQ = mRS2.   Jika dua garis lurus mempunyai kecerunan yang sama, maka pasangan garis lurus tersebut adalah selari.
Jika mAB = mCD
maka AB // CD
Contoh 1:
Tentukan sama ada setiap pasangan garis lurus berikut adalah selari atau tidak.
(a)  2y – 4x = 6
= 2x 5
(b)  2y = 3x 4
3y = 2x + 12

Penyelesaian:
(a)
2y – 4x = 6
2y = 6 + 4x
= 2x + 3,   m1= 2
= 2x 5,   m2 = 2
m= m2
Maka, dua garis lurus adalah selari.

(b)
2 y = 3 x 4 y = 3 2 x 2 , m 1 = 3 2 3 y = 2 x + 12 y = 2 3 x + 4 , m 2 = 2 3 m 1 m 2 Maka, dua garis lurus adalah tidak selari .

Bab 5 Garis Lurus

5.3 Pintasan
1.      Pintasan-x ialah koordinat-xbagi titik persilangan suatu garis lurus dengan paksi-x.
2.      Pintasan-y ialah koordinat-ybagi titik persilangan suatu garis lurus dengan paksi-y.


3.      Dalam rajah di atas, pintasan-x bagi garis lurus PQ ialah 6 dan pintasan-y bagi PQ ialah 5.
4.      Jika pintasan-x dan pintasan-y diberikan,
  Kecerunan, m= Pintasan-y Pintasan-x   

Bab 5 Garis Lurus

5.7 SPM Praktis (Soalan Panjang 2)
Soalan 4:


Dalam rajah di atas, PQRS ialah suatu segi empat selari. Cari
(a)  kecerunan SR,
(b)  persamaan QR,
(c)  pintasan-x bagi QR .

Penyelesaian:
(a)
PQadalah selari dengan SR, kecerunan PQ = kecerunan SR.
Kecerunan  S R = 6 3 = 2

(b) Kecerunan QR= 86 50 = 2 5 Gantikan m= 2 5  dan R (5,8) ke dalam y=mx+c 8= 2 5 ( 5 )+c c=6 Oeh itu, persamaan QR: y= 2 5 x+6

(c) Pada pintasan-xy=0 0= 2 5 x+6 x=15 Oleh itu, pintasan-x bagi QR=15.


Soalan 5:


Dalam rajah di atas, suatu garis lurus 5x +7y + 35 = 0 bersilang pada paksi-x di Rdan paksi-y di S. Tentukan
(a)  Kecerunan garis lurus RS.
(b)  pintasan-x bagi garis lurus RS.
(c)  Jarak RS.

Penyelesaian:
(a) 5x+7y+35=0 7y=5x35 y= 5 7 x5  Kecerunan garis lurus RS= 5 7 .

(b) Pada pintasan-xy=0 0= 5 7 x5 5 7 x=5 x=7  pintasan-x garis lurus RS=7.

(c) Titik R=( 7,0 ) dan titik S=( 0,5 ) Jarak RS= ( 70 ) 2 + ( 0( 5 ) ) 2                 = 49+25                  = 74  unit