Bab 19 Taburan Kebarangkalian


Soalan 7 (4 markah):
Sebuah badan sukarela menganjurkan kursus pertolongan cemas 4 kali sebulan, setiap Sabtu dari Mac hingga September.
[Andaikan setiap bulan mempunyai empat hari Sabtu]

Salmah berhasrat untuk menyertai kursus tersebut tetapi dia mungkin perlu meluangkan satu hari Sabtu setiap bulan untuk menemani ibunya ke hospital.
Kebarangkalian bahawa Salmah akan hadir ke kursus tersebut pada setiap Sabtu ialah 0.8. Salmah akan diberi sijil kehadiran bulanan jika dia boleh menghadiri kursus tersebut sekurang-kurangnya 3 kali sebulan.

(a)
 Cari kebarangkalian bahawa Salmah akan diberi sijil kehadiran bulanan.

(b)
Salmah akan layak untuk menduduki ujian pertolongan cemas jika dia memperoleh lebih daripada 5 sijil kehadiran bulanan.
Cari kebarangkalian bahawa Salmah layak untuk menduduki ujian pertolongan cemas itu.

Penyelesaian:
(a)

P( X=r )= C n r p r q nr p=0.8, q=0.2, n=4, r=3, 4 P( X3 ) =P( X=3 )+P( X=4 ) = C 4 3 ( 0.8 ) 3 ( 0.2 ) 1 + C 4 4 ( 0.8 ) 4 ( 0.2 ) 0 =0.4096+0.4096 =0.8192

(b)

P( X=r )= C n r p r q nr p=0.8192, q=0.1808, n=7, r=6, 7 P( X>5 ) =P( X=6 )+P( X=7 ) = C 7 6 ( 0.8192 ) 6 ( 0.1808 ) 1 + C 7 7 ( 0.8192 ) 7 ( 0.1808 ) 0 =0.3825+0.2476 =0.6301Soalan 8 (4 markah):
Rajah menunjukkan satu graf taburan normal piawai.

Rajah

Kebarangkalian yang diwakili oleh luas kawasan berlorek ialah 0.2881.
(a) Cari nilai h.
(b) X ialah pemboleh ubah rawak selanjar bertaburan secara normal dengan min, μ dan varians 16.
Cari nilai μ jika skor-z bagi X = 58.8 ialah h.

Penyelesaian:
(a)
P(X < h) = 0.5 – 0.2881
P(X < h) = 0.2119
P(X < –0.8) = 0.2119
h = –0.8

(b)

X=58.8 Xμ σ = 58.8μ σ    Z= 58.8μ 4    h= 58.8μ 4 0.8= 58.8μ 4 3.2=58.8μ μ=58.8+3.2 μ=62

Bab 19 Taburan Kebarangkalian


Soalan 5 (2 markah):
Rajah menunjukkan graf taburan kebarangkalian bagi suatu pemboleh ubah rawak X, X ~ N(μ, σ2).

Rajah

Diberi bahawa AB adalah paksi simetri bagi graf itu.
(a) Nyatakan nilai μ.
(b) Jika luas kawasan berlorek ialah 0.38, nyatakan nilai bagi P(5 ≤ X ≤ 15).

Penyelesaian:
(a)
μ = 0

(b)
P(10 ≤ X ≤ 15)
= 0.5 – 0.38
= 0.12

P(5 ≤ X ≤ 10)
= P(10 ≤ X ≤ 15)
= 0.12

Maka P(5 ≤ X ≤ 15)
= 0.12 + 0.12
= 0.24
Soalan 6 (3 markah):
Rajah menunjukkan graf bagi taburan binomial X ~ B(3, p).

Rajah

(a)
 Ungkapkan P(X = 0) + P(X > 2) dalam sebutan a dan b.
(b) Cari nilai p.

Penyelesaian:
(a)
P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1
P(X = 0) + a + b + P(X = 3) = 1
P(X = 0) + P(X = 3) = 1 – a – b
P(X = 0) + P(X > 2) = 1 – a – b

(b)

P( X=0 )= 27 343 3 C 0 ( p 0 ) ( 1p ) 3 = 27 343 1×1× ( 1p ) 3 = ( 3 7 ) 3 1p= 3 7 p= 4 7

Bab 6 Geometri Koordinat


Soalan 9 (3 markah):
Satu garis lurus melalui P(3, 1) dan Q(12, 7). Titik R membahagi tembereng garis PQ dengan keadaan 2PQ = 3RQ.
Cari koordinat R.

Penyelesaian:2PQ=3RQ PQ RQ = 3 2 Titik R =( 1( 12 )+2( 3 ) 1+2 , 1( 7 )+2( 1 ) 1+2 ) =( 18 3 , 9 3 ) =( 6,3 )Soalan 10 (3 markah):
Maklumat berikut adalah merujuk kepada persamaan dua garis lurus, AB dan CD.

AB:y2kx3=0  CD: x 3h + y 4 =1  dengan keadaan h dan k   ialah pemalar.

Diberi garis lurus AB dan garis lurus CD adalah berserenjang antara satu sama lain, ungkapkan h dalam sebutan k.

Penyelesaian:
AB:y2kx3=0 y=2kx+3 m AB =2k CD: x 3h + y 4 =1 m CD = 4 3h m AB × m CD =1 2k×( 4 3h )=1 8k=3h h= 8 3 k

3.7.5 Pengamiran, SPM Praktis (Kertas 1)


Soalan 14 (4 markah):
Rajah menunjukkan lengkung y = g(x). Garis lurus ialah tangen kepada lengkung itu.
Rajah

Diberi g’(x) = –4x + 8, cari persamaan lengkung itu.


Penyelesaian:
Diberi g'( x )=4x+8 Titik maximum apabila g'( x )=0 4x+8=0 4x=8 x=2 Maka, titik maximum ialah ( 2,11 ). g'( x )=4x+8 g'( x ) = ( 4x+8 ) dx g( x )= 4 x 2 2 +8x+c g( x )=2 x 2 +8x+c Gantikan ( 2,11 ) ke dalam g( x ): 11=2 ( 2 ) 2 +8( 2 )+c c=3 Maka, persamaan lengkung ialah g( x )=2 x 2 +8x+3Soalan 15 (3 markah):
Diberi bahawa  5 ( 2x+3 ) n dx= p ( 2x+3 ) 5 +c , dengan keadaan c, n dan p ialah pemalar.
Cari nilai n dan nilai p.

Penyelesaian:
5 ( 2x+3 ) n dx= 5 ( 2x+3 ) n dx = 5 ( 2x+3 ) n+1 ( n+1 )×2 +c = 5 2( 1n ) × 1 ( 2x+3 ) n1 +c = 5 2( 1n ) ( 2x+3 ) n1 +c Bandingkan  5 2( 1n ) ( 2x+3 ) n1 dengan  p ( 2x+3 ) 5 n1=5 n=6 5 2( 1n ) =p 5 2( 16 ) =p 5 2( 5 ) =p p= 1 2

Bab 13 Hukum Linear


Soalan 8 (3 markah):
Rajah menunjukkan graf garis lurus  x 2 y  melawan  1 x .  

Rajah

Berdasarkan Rajah, ungkapkan y dalam sebutan x.

Penyelesaian:

m= 4( 5 ) 60 = 3 2 c=5 Y= x 2 y X= 1 x Y=mX+c x 2 y = 3 2 ( 1 x )+( 5 ) x 2 y = 3 2x 5 x 2 y = 310x 2x y x 2 = 2x 310x y= 2 x 3 310xSoalan 9 (3 markah):
Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan   y=x+ r x 2 , dengan keadaan r ialah pemalar. Rajah menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplotkan  ( yx ) melawan  1 x 2 .

Rajah

Ungkapkan h dalam sebutan p dan r.

Penyelesaian:

y=x+ r x 2 yx=r( 1 x 2 )+0 Y=mX+c m=r, c=0 m= y 2 y 1 x 2 x 1 r= 5p0 h 2 0 hr 2 =5p hr=10p h= 10p r

Bab 16 Fungsi Trigonometri


Soalan 19 (4 markah):
Diberi bahawa kos α = t dengan keadaan t ialah pemalar dan 0o ≤ α ≤ 90o.
Ungkapkan dalam sebutan t
(a) sin (180o + α),
(b) sek 2α.

Penyelesaian:
(a)
sin( 180 o +α ) =sin180kosα+kos180sinα =0sinα =sinα = 1 t 2

(b)
sek2α= 1 kos2α  = 1 2ko s 2 α1  = 1 2 t 2 1


Bab 8 Sukatan Membulat


Soalan 7 (4 markah):
Rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O.

Rajah

PR
 dan QR masing-masing adalah tangen kepada bulatan itu pada titik P dan titik Q. Diberi bahawa panjang lengkok PQ ialah 4 cm dan  OR= 5 α  cm.  
Ungkapkan dalam sebutan α,
(a) jejari, r, bulatan itu,
(b) luas, A, kawasan berlorek.

Penyelesaian:
(a)
Diberi  s PQ =4             rα=4                r= 4 α  cm

(b)

PR= ( 5 α ) 2 ( 4 α ) 2 PR= 9 α 2 PR= 3 α A= Luas kawasan berlorek A= Luas segi empat OPRQ         Luas sektor OPQ =2( Luas  OPR ) 1 2 r 2 θ =2[ 1 2 × 3 α × 4 α ][ 1 2 × ( 4 α ) 2 ×α ] = 12 α 2 8 α = 128α α 2  cm 2Soalan 8 (3 markah):
Rajah menunjukkan dua buah sektor AOD dan BOC bagi dua bulatan dengan pusat sepunya O.

Rajah

Sudut yang dicangkum pada pusat O oleh lengkok major AD ialah 7α radian dan perimeter seluruh rajah ialah 50 cm.
Diberi OB = r cm, OA = 2OB dan ∠BOC = 2α, ungkapkan r dalam sebutan α.

Penyelesaian:

Panjang lengkok major AOD =2r×7α =14rα Panjang lengkok minor BOC =r×2α =2rα Perimeter seluruh rajah =50 cm 14rα+2rα+r+r=50 16rα+2r=50 8rα+r=25 r( 8α+1 )=25 r= 25 8α+1

Bab 12 Janjang


Soalan 9 (4 markah):
Diberi bahawa p, 2 dan q ialah tiga sebutan pertama bagi suatu janjang geometri.
Ungkapkan dalam sebutan q
(a) sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang itu.
(b) hasil tambah sebutan hingga ketakterhinggaan janjang itu.

Penyelesaian:
(a)
T 1 =p,  T 2 =2,  T 3 =q T 2 T 1 = T 3 T 2 2 p = q 2 p= 4 q Sebutan pertama,  T 1 =p= 4 q Nisbah sepunya= q 2

(b)
a= 4 q , r= q 2 S = a 1r = 4 q 1 q 2 = 4 q ÷[ 1 q 2 ] = 4 q ÷[ 2q 2 ] = 4 q × 2 2q = 8 2q q 2Soalan 10 (3 markah):
Seorang murid mempunyai seutas dawai dengan panjang 13.16 m. Murid itu membahagikan dawai itu kepada beberapa bahagian. Setiap bahagian akan membentuk satu segi empat sama. Rajah menunjukkan tiga buah segi empat sama yang pertama yang dibentuk oleh murid itu.


Rajah


Berapa buah segi empat sama yang boleh dibentuk oleh murid itu?

Penyelesaian:
Perimeter segi empat sama; T 1 =4( 4 )=16 cm T 2 =4( 7 )=28 cm T 3 =4( 10 )=40 cm Sebutan pertama, a=16, Beza sepunya, d =2816 =12 Jumlah perimeter,  S n =13.16 m=1316 cm n 2 [ 2( 16 )+( n1 )12 ]=1316 n[ 32+12n12 ]=2632 12 n 2 +20n2632=0 3 n 2 +5n658=0 ( n14 )( 3n+47 )=0 n14=0 n=14 Atau 3n+47=0 n= 47 3  ( ditolak ) 14 buah segi empat sama boleh dibentuk  dengan menggunakan dawai 13.16 m.

Bab 12 Janjang


Soalan 7 (2 markah):
Diberi bahawa sebutan ke-n bagi suatu janjang geometri ialah  T n = 3 r n1 2 , rk.  
Nyatakan
(a) nilai k,
(b) sebutan pertama bagi janjang itu.

Penyelesaian:
(a)
k = 0, k = 1 atau k = -1 (salah satu daripada jawapan ini).

(b)
T n = 3 2 r n1 T 1 = 3 2 r 11   = 3 2 r 0   = 3 2 ( 1 )   = 3 2Soalan 8 (3 markah):
Diberi bahawa hasil tambah n sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah  S n = n 2 [ 133n ]  
Cari sebutan ke-n.

Penyelesaian:
S n = n 2 [ 133n ] S n1 = n1 2 [ 133( n1 ) ]   = 1 2 ( n1 )( 133n+3 )   = 1 2 ( n1 )( 163n ) T n = S n S n1    = n 2 ( 133n ) 1 2 ( n1 )( 163n )    = 13n 2 3 n 2 2 1 2 ( 16n3 n 2 16+3n )    = 13n 2 3 n 2 2 1 2 ( 19n3 n 2 16 )    = 13n 2 3 n 2 2 19n 2 + 3 n 2 2 +8    = 6n 2 +8    =83n

Bab 15 Vektor


Soalan 10 (3 markah):
Rajah menunjukkan vektor-vektor  OP ,  OQ  dan  OM dilukis pada grid segi empat sama.

Rajah

( a ) Ungkapkan  OM  dalam bentuk h p ˜ +k q ˜ dengan keadaan h dan k ialah pemalar. ( b ) Pada Rajah 3, tanda dan label titik N  dengan keadaan  MN + OQ =2 OP .


Penyelesaian:
(a)
OM = p ˜ +2 q ˜

(b)

MN + OQ =2 OP MN =2 OP OQ    =2 p ˜ q ˜Soalan 11 (4 markah):
A( 2, 3 ) dan B( 2, 5 ) terletak pada suatu satah Cartes. Diberi bahawa 3 OA =2 OB + OC . Cari ( a ) koordinat C, ( b ) | AC |


Penyelesaian:
Diberi A( 2,3 ) dan B( 2,5 ) Maka,  OA =2 i ˜ +3 j ˜  dan  OB =2 i ˜ +5 j ˜

(a)

3 OA =2 OB + OC OC =3 OA 2 OB  =3( 2 i ˜ +3 j ˜ )2( 2 i ˜ +5 j ˜ )  =6 i ˜ +9 j ˜ +4 i ˜ 10 j ˜  =10 i ˜ j ˜ Maka, koordinat C ialah ( 10, 1 )


(b)
AC = AO + OC  = OA + OC  =( 2 i ˜ +3 j ˜ )+10 i ˜ j ˜  =2 i ˜ +10 i ˜ 3 j ˜ j ˜  =8 i ˜ 4 j ˜ | AC |= 8 2 + ( 4 ) 2    = 80  unit    = 16×5  unit    =4 5  unit